آسمان آبی شعر
حرف اول !

بهروز سنجابی: در فروردين ۱۳۲۳در ملاير بدنيا آمدم !
از دوران خردسالی به شعر علاقهء بسيار داشتم. از سال ۱۳۳۷ شروع به سرودن کردم . به شعر کهن علاقه مندم ودر قالبهای غزل و مثنوی و شعر نو نيز آشنايم و اين آشنايی مرا از ادامهء شيوهء کهن باز نداشته است .
نه تعصبی به سنت گرايی دارم ونه بيش از حد مجذوب نو پردازان افراطی هستم.
شعر را بازتابی از مظاهر زندگی و حوادث ورويددادهای آن ميدانم . که در پيرامون من ميگذرد .سعي ميکنم شعرها بيانگر پاکی، زيبايي و همهء عواطف انسانی باشد .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۱/٦/٢٦ - بهروز سنجابی