آسمان آبی شعر
 

          

        پاشنه ات را  هم اگر بالا نمی زدی

        به  اصالتت  اعتراضی  نداشتم

        بنز سوار   پاشنه خوابيده ۰

        سروده شده در مورخه ۱۱/۲/۷۶

     

       

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/٩/۱٢ - بهروز سنجابی