آسمان آبی شعر
 

 

ياد ندا .

د خترم اي همه خوب

مريم پاك سپيد

اي دل انگيز تر عطر بهار

شبنم ياد تو ام .

صبحد م اشك مرا بر رخ گلبرگ ببين

قطره اشكي باش وكنارم بنشين .

خوب من عمر سفر كوتاه است

زند گي دهكده سبز كنار راه است .

روز ها ؟

چشمه آبي است

كه از جوي زمان مي گذرد

لحظه ها طي شده و بي بر گشت

آنچه جا ماند از اين جوي صداست ...

و مرا ره توشه نازنين ياد ندا ست .

بري نداي نازنين 7/1/78

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/۱۱/٥ - بهروز سنجابی