آسمان آبی شعر
قالی باف

           پر  دستات  گل  قالی  قالی باف


           خونم  از  فرش  تو  خالی  قالی باف


          ابر  چشمات  روی  قالی  می  باره ! ؟


          يا  سرانگشتای  تو   گل می  کاره  ! ؟


          تو  دلت  غصه ای جا  کرده  ؟  بگو


          گره     اشکاتو   وا  کرده    !   بگو 


          زير  لب  از  کی  داری  دم  می زنی  ؟


          که  چنين  شونه رو   محکم  می زنی !


          سايه  رو  قيچی  بزن  آفتابی  شو


          رنگای  تيره  بسه    عنابی    شو


          می  دونم  فرشای  قلبت  لاکيه


          نقشه  فرش  دلت  کار   کيه  ؟


          کی  می شينی * روی قالی * پای دار ؟


          گل   و  بوته   بزنی   رنگ  بهار ؟؟؟؟؟


          ۱۵/۸ /۷۸     همدان


پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٢/۱۱/۸ - بهروز سنجابی