آسمان آبی شعر
 

 

   خداوند؛

  بلوغ آينه        زيباست       ماه پيشانی

  تو فصل زرد بلوغی ٬ به خويش می مانی

  برای وصف خداوند   ٬   واژه کمياب است

  در اين تهاجم جان سخت ٬شعر شيطانی

                                     ۴/۱/۸۳ تهران

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱/٤ - بهروز سنجابی