آسمان آبی شعر
 

     به گوش شب بخوان امشب تمام ماجرايم را

     بخوان تا بشنود مرغِ شباهنگي ِصدايم را

     من از يك راه بي برگشت از يك شهر مي آيم

     كه ُگم كردم ميانِ كوچه هايش ردِ پايم را

     مرا بيرون ببر از اين خيابان هاي طولا ني

     كه دلتنگم كنارِ چشمه هاي روستايم را

     بيا تا زود بگريزيم كز اين شهر دلگيرم

     فقط آهسته تر تا من بپوشم گيوه هايم را

     برايم ني بزن چوپان كه شب سنگين و يلدايي است

     بزن تا لحظه اي پيداكنم درد آشنايم را

     مپرس از من چرا بر روستايت باز مي گردي

     بيا در راه مي گويم برايت ماجرايم را

     مجموعهْ خندان گريستم / مصطفی جوادی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱/٢۳ - بهروز سنجابی