آسمان آبی شعر
 

     اينجا بم است

     اينجا بم است خنده و شادي مُجاز نيست

     دستي براي زند گي كردن ِدرازنيست

     اينجا بم است شهرِ خاموشيِ همزمان

     شهري كه بر شهيدِ مدفونش نماز نيست

     اينجا بم است مدفن ارگ جهان نما

     ارگی كه بهرِ ديدنش يك چشمِ باز نيست

     آمد بهار و حنجره اي شعر بم نخواند

     با شور بم ترانه اي بر سيم ساز نيست

     آوار شد طراوت هر نخل ُپر بهار

     اينجا مسير تازگي چندان فراز نيست

     قحطي خنده آمد و بسياري سرشك

     اين خنده هاي قلقلکی چاره ساز نيست

     راهي نمانده تا برسم پيش دوستان

     اينجا هواي زندگي در اهتزاز نيست

     خورشيد بي نقاب مرا ذوب مي كند

     ترسيم سايه روي سرم دلنواز نيست

     گسترده است سايه رامرگِ بزرگوار

     با همتش به منت بودن نياز نيست 

 

   ۲۵/۱/۸۳

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱/٢٥ - بهروز سنجابی