آسمان آبی شعر
 

حرف اول :

    بهروز سنجابی  . در فروردين ۱۳۲۳ درملاير

    کوی فراهانی کوچه نظامی پلاک ۲۷ بدنيا آمدم

    از دوران خردسالی به شعر علاقه بسيار داشتم

    از سال ۱۳۳۷ شروع به سرودن کردم .

     به شعر کهن علاقه مندم  

     درقالبهای غزل و مثنوی .

    با شعر نو نيز آشنايم و اين آشنايی مرا از ادامه 

    شيوه کهن باز نداشته است . 

    نه تعصبی به سنت گرايی دارم  و نه بيش از حد 

    مجذوب نوپردازان افراطی هستم . 

    شعر را بازتابی از مظاهر زندگی وحوادث   

    و رويداد های آن می دانم که در پيرامون من

    می گذرد و سعی می کنم شعر هايم بيانگر

    پاکی - زيبائی و همه عواطف انسانی باشد.

    

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٢/٩ - بهروز سنجابی