آسمان آبی شعر
 

     آتشدان عشق

     بسكه هَردم از فِراقت مست و شيدا سوختم

     خوش در آتشدانِ عشق تو سرا پا سوختم

     جاي دارد مِهر و عشق تو به ژرفاي دلم

     لاجرم از هُرمِ اين سِرِّ سُوَيدا سوختم

     روشن از مِهرِ خيالت آسمان خاطرم

     آشكارا در ميان خواب وروًيا سوختم

     همچو ‹شيرين› در تماشا خانه ً عشاق كيست؟

     تا زند فرياد شادي وه چه زيبا سوختم

     پا نهادم سَرخوش و مشتاق در درياي عشق

     با حياتِ خود در آتش رفته يكجا سوختم

                             shirinhb.persianblog .com

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٢/۱٩ - بهروز سنجابی