آسمان آبی شعر
 

 

                   رخسارهْ تست يا که آن خورشيد است

                   دندان بود آن   ويا که    مرواريد    است

                   لبهای تو است می شود چون گل باز ؟

                   يا آنکه   دری    به خانهْ    اميد     است

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۳/٤ - بهروز سنجابی