آسمان آبی شعر
 

 

               شبم مست و لبم مست و تنم مست

               گريبان چاک و سر در   دامنم    مست

               دلم در کوچهْ   چشمت     زمين خورد

               دو  چشمون   تو مسته يا منم  مست

                     ۶ / ۳ / ۸۳ 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۳/٧ - بهروز سنجابی