آسمان آبی شعر
 

 

                    سدساکت و  دلفريب  وآبی فام است

                    تلفيق دو نيلگون    درآن     آرام  است

                    آرامتر از  سکوت   اين     آبی      ژرف

                    احساس  غروب  و  گذر     ايام   است

                                     ۱۰ / ۳ / ۸۳  - لواسان سد لتيان

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۳/۱٠ - بهروز سنجابی