آسمان آبی شعر
 

        شب و مهتاب و خوشه چينی اشک

        به شورم    آورد     شيرينی    اشک

        ميان   برکه های   شسته       باران

        بتی شيرين  صفت در  چينی  اشک

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٤/۱۳ - بهروز سنجابی