آسمان آبی شعر
 

     تنبور و ترانه :

     شبي با نغمهً‹‹ شيرين›› به سر شد

     سرايم كلبهً شعر و هُنر شد

     شب ِ ‹‹ مهتاب ›› و تنبور و ترانه

     هواي ِ خاطر ما تازه تر شد

     مرورِ خاطرات و يادِ ايام

     در آن يادي هم از‹‹ صوت ِ›› قمر شد

     سخن از شور و شُوق ِ ، شاعري رفت

     به تحريرش‹‹ هُنر›› آشوبگر شد

     سه گاهِ ترك و ماهورِ عشاير

     ز لبهاي هنر پرور شكر شد

     زمين مست و زمان مست ، آسمان مست

     شب مهتابِ شعرم ، بارور شد

     غزل آوازها ‹‹ شيرين ›› تر آمد

     فراقی يادها ‹‹ فرهاد ›› تر شد

     چه كوتاه است عمر ِ سرخوشي ها !

      زدم چشمي بهم ، وقت سحر شد

         تهران - لواسان 2/5/83

         sanjabi.blogspot.com

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٥/۳ - بهروز سنجابی