آسمان آبی شعر
افسانهء كهن

ياران ز حال سبزه ها ما را خبر كنيد
يلداي پينه بسته را صبح سحر كنيد
اي پر گشودگان در باغ شباب عمر
همرا ه شعرما ، زپاييزان گذر كنيد
نقاش خاطراتم و صورتگر خزان
اين كلك خوش نگار را نقاش تر كنيد
ما زرد جامه ايم به قانون انتظار
اي نو رسيده ها بما اينسان نظر كنيد
شب را به شادي شب شب چله بشكنيد
يلداي دير پاي ما را مختصر كنيد
از ياد رفته عادت و آداب چله ها
همراه ما به محفل كرسي سفر كنيد
با نقل قصه هاي پر از غول و اژدها
غول سياه كينه ها را در بدر كنيد
اي وارثان لايق افسانهء كهن
نسل جديد قصه ها را بارور كنيد !

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۱/٩/٢٦ - بهروز سنجابی