آسمان آبی شعر
 

چيني چشمهايت :

آن روزها كه ساده دل بودم نيامدي

يكرشته رنج متصل بودم نيامدي

 

آن روزها كه چشم تو اهل محله بود

من نيز حقّ آب و گل بودم نيامدي

 

آن روزها كه زير دست كوچه شما

از شيب كوچه ام خجل بودم نيامدي

 

آن روز ها كه چيني چشمت حراج شد

من با سفال دل ، دو دل بودم نيامدي

 

آن روزها كه سنجش تو ارتفاع و سنگ

من طول و عرض و كاهگل بودم نيامدي

 

آن روز ها ، ‌چه زود رسيد و ، چه زود رفت

مبهوت و منگ و منفعل بودم نيامدي

 

ديشب تصور تو را هاشور مي زدم

از طرح ميله ها كسل بودم نيامدي

83/8/16

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۸/۱۸ - بهروز سنجابی