رخسارهْ تست يا که آن خورشيد است

                   دندان بود آن   ويا که    مرواريد    است

                   لبهای تو است می شود چون گل باز ؟

                   يا آنکه   دری    به خانهْ    اميد     است

 

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
ع.ش.ق

در وصف دندانهای حضرت علی هم شعری به عربی با همين وزن شنيده ام که خوب يادم نيست...اگر شنيده ايد به قشنگی همين شعر ، برايمان بنويسيد....راستی سلام استاد..