صرف فعل زمان

د ير آمدي و زود تر از زود مي روي

لختي دلم به د يد نت آسود مي روي

مثل نسيم نرم و نوازشگر آمدي

مثل طنين رهگذر رود مي روي

با خنده هاي شاد تو شوقم جوانه زد

مهرت به دل نشسته بغض آ لود مي روي

اي كه ترانه هاي تو شهد مكرر است

شوقت عسل به كام جان افزود مي روي

گيسو بلند موي پريشان خواب من

روياي تو شب مرا فرسود مي روي

بي ني ني نگاه تو شب بي ستار ه ماند

شور ستار و نغمة داوود مي روي

تا آمدي به كوچة زود آشناي دل

گامت سكوت كوچه را فرسود مي روي

هرشب تو را چو فعل رمان صرف ميكنم

با هست مي نشانمت با بود مي روي

سروده شده در مورخة 7/5/82

/ 1 نظر / 5 بازدید
سامان سنجابى

سلام