پس لرزه هاي بم

بشنو زناي ارگ بم آواي تلخ را

افطار كن برادرم خرماي تلخ را

ديشب كه مادر زمين گهواره مي تكاند

لالاييش چه آفريد روياي تلخ را

امشب مگر كه سركنم با شعله هاي آه

بي سرپناهي بم و سرماي تلخ را

آري برادرم بم و ارگش فسانه شد

من گريه مي كنم همه د نياي تلخ را

امشب بم و كويرشهرش بي ستاره است

با من بخوان ترانه غمهاي تلخ را

تاريخ ما پراست از اين زخمهاي ژرف

د يده بس شبان وحشت زاي تلخ را

هرگز مباد تا كه بكوبند طعنه ها

در گوش نسل بعد ما سرناي تلخ را

همبستگي مردم اين سرزمين پاك

مي شويد از ضميرمان فرداي تلخ را

فردا كه نخل همد لي ها ميوه آورد

شيرين كند حلا وتش خرماي تلخ را

سروده شده در مورخه 82/10/6

 

/ 0 نظر / 5 بازدید