روز مادر .

.
گرامی روز مادر یاد بادا 
بهشتش جای و روحش شاد بادا
خرابآبادم از  فرزندی  ؛ خویش 
به عفوش ؛ غفلتم  ؛ آباد بادا 
روز مادر گرامی 
آسمان  آبی  شعر 
/ 0 نظر / 20 بازدید