سه ره پيداست


   نوشته بر سر هريک به سنگ اندر


   حديثی کش نمی خوانی بر آن ديگر:


 


   نخستين راه نوش و راحت و شادی


    به ننگ آغشته امارو به شهرو باغ و آبادی :


 


   دو ديگر . راه  نيمش ننگ نيمش نام


   اگر سر برکنی غوغا . وگر دم برکشی آرام


   سه ديگر . راه بی برگشت بی فرجام


 


   من اينجا بس دلم تنگ است


   و هر سازی که ميبينم بد آهنگ است


   بيا ره توشه برداريم


   قدم در راه بی برگشت بگذاريم


   ببينيم تا که آسمان هر کجا آيا همين رنگ است ؟


     مهدی اخوان ثالث  م. اميد

/ 0 نظر / 7 بازدید