اقوام نيمه وقت

چندی است نام بنده را عنوان نمی کنيد در بزم های خود مرا مهمان نميکنيد
وقتی که دشت شاليتان سبز می شود يادی از اين کوير بی باران نميکنيد
گيرم که تيتر زاده و پر مايه نيستم از راه سروری چرا احسان نميکنيد
احسان نيمه کاره و اقوام نيمه وقت اين زشتی زمانه را درمان نمی کنيد
می جوشد از درونتان سيال عاطفه از اين ندا اطاعت فرمان نمی کنيد
وقتی شکسته می شود ايام سست بن سعی برای داربست آن نمی کنيدما نيز زير سايه خود قد کشيدهايم اين حد بی رقيب را شايان نمی کنيد
زرق زمانه فانی و ايام بی وفا است شايد تصور چنين امکان نمی کنيد
افغان و آه و ناله در پژ مردنم چه سود وقتی طراوت مرا عنوان نمی کنيد
سروده شده در مورخه۸/۹/۸۲

/ 0 نظر / 5 بازدید