تاریخ ِ این حکایت .

تاریخ ِ این حکایت 
«سجاده   زاهدان  را ،   درد ِ   قمار   ما را »
او را  قرأت  و  لَحن  ،  سیم ِ   سه تار   ما را 
« عشقت زِ هم  بر آرد ، یاران ِ مهر بان  را »
پیوند    کی بماند   ،   با    این   قرار    ما را
« شهری ز ِِ آشنایان   پُر  بود  و  آن  یگانه »
بیگانه   می شمارد   ،   در     روزگار     ما را
«  درد و بلای ِ او کاش ، بر جان ِ ما  بیفتد »  
یارب  مخواه   یک شب   ،   بیمار دار   ما را
« فانوس وار  ما  را  ،  از شمع ِ دل  فُروزد »
شوق ِ   ترانه   از   او  ،  شمع ِ   شرار    ما را 
« از عقل و هوشمندی صد زلفنون   بر آید »
این  عشق ِ  آتشین  هم  ،  ناید  به کار  ما را 
« آن میوهً بهشتی کامد به دستت ، ای دل »
از   کف منه   که  آید  ،   فصل ِ   بهار    مارا 
«تاریخ ِ ا ین حکایت ، گر از تو باز پُرسند »
در  گوششان  فرو خوان ، پاییز  وار   ما را
         آسمان ِ آبی ِ شعر 
وامدار  عطار ، حافظ ، شهریار ، عراقی وحشی ،  پروین ، محتشم  .
/ 0 نظر / 56 بازدید