نگاه .

 .


روزی بیاید و آن روز دور نباشد
که آدمیان بدین نگاه درهم بنگرند
و آنچه فرشتگان را در پیش آدم به سجود آورد
در دیده یکدیگر ببینند
و با هم مهربان شوند.

« گرچشم پاک عشق بگشایی به عالم
وز خاک کوی دوست یابی توتیا را
هر ذره را رقصان به مهر دوست بینی 
در شوق دائم جنبش ارض و سما را
سرتاسر از غیب و شهود ملک هستی
فوج ملک بینی طبایع یا قوا را
بینی نشسته بر فراز هر گیاهی
افرشته ای تا پروراند آن گیا را
حکیم مهدی الهی قمشه ای»

"حسین الهی قمشه ای"
برگرفته از کتاب «کیمیا -1»
 
 
 
 
/ 1 نظر / 25 بازدید
حمیرا

[گل][گل][گل]