عيد :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

به عيد مي رسم و شعر عيد مي خوانم

 

كنون كه در شط انسان و دين بلم رانم

 

متاع طاعت من روزه هاي كم افطار

 

مفيد فايده مي افتد و  مسلمانم

 

بقدر قاعده در حدّ خويش دين باور

 

ميانه ام نه گرانتر نه انكه ارزانم

 

سحر اگر چه بخُسبم ، ولي به وقت پگاه

 

بسوي مبدأ خورشيدِ پرتو افشانم

 

غروب ِ غربت ِ من مي شكست با افطار

 

شكسته روزه شدم در غروب مي مانم !

 

چو دل شكسته شدم ، سوي من نويد آمد

 

اگر نه عصر و سحر ، صبح و شام مهمانم

 

دريغ ، صفحهء سجاده وسعتش كم بود

 

اميد بسته به آن وسعت ِ فراوانم

 

مرا به وزن دو ميزان ، ثواب مي بخشد

 

شب ِ شكست گنه ، بامدادِ ايمانم

24/ 8 / 83 عيد فطر

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید