نسل هنر

خوشا هنر كه بغير از هنر نمي ماند

طراوطي ز هنر تازه تر نمي ماند

به سرزمين هنر بي هنر چه باليدن ؟

نهال بي هنري بارور نمي ماند

زمانه را به زمان واگذار و باقي باش

كه از زمانه بغير از گذر نمي ماند !

چو زشت پا يي و رنگن پري به محصل اين

دو پاي زشت بري رنگ پر نمي ماند

به تن نمانده مگر جامه اي فرو مايه

چو تن تهي شود اين مختصر نمي ماند

بغير نسل هنر هركه هست امروزي است

به روزگار به روز دگر نمي ماند

قسم به شعر جهان جاي ماندگاري نيست !

بجز ترانه بجز شعر تر نمي ماند

مرا ببر به ترانه كه جاودانه شوم

كه از تهي شدگان اين اثر نمي ماند

در مورخة 23/10/82 سروده شد

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید