روز کارمند .

 

چهارم شهریور روز کارمند گرامی باد .

 

با شغلِ شریفِ کارمندی

یک عمر اسیرِ چون وجندی

 

افسوس که عمر ما تلف شد

ره توشهً راه بی هدف شد

 

در روزنِ روز و پردهً شب 

اندیشهً چون کنم  ، مرتب

 

کو قدرت آنکه برکشم آخ

باغولِ هزینه  شاخ در شاخ

 

سی روز پر انتظار و دلگیر

واریز حقوق اسیر تأخیر

 

دیشب به رقم حساب کردم

هرمدرک خویش قاب کردم

 

من مانده کجا و تو کجائی

با مدرک سیکل و ابتدائی

 

 آسمان  آبی  شعر 

/ 0 نظر / 22 بازدید